Aktualno?ci

NEWS IN ENGLISH
Vertical Aerospace korzysta z platformy 3DEXPERIENCE w chmurze w pracach nad elektrycznym pojazdem powietrznym nowej generacji o nazwie Seraph
25 czerwiec 2020
Firma Dassault Systèmes poinformowa?a, ?e Vertical Aerospace, brytyjski startup z bran?y lotniczej, rewolucjonizuj?cy sposób latania poprzez uczynienie podró?y powietrznych us?ug? osobist?, na... wi?cej ?
Krok w kierunku fabryk przysz?o?ci –3 najwa?niejsze trendy przemys?owe
02 czerwiec 2020
Fabryki przysz?o?ci s? ju? dla wielu polskich przedsi?biorców na wyci?gni?cie r?ki. Jednak ró?ne firmy charakteryzuj? si? odmiennymi etapami dojrza?o?ci technologicznej, a samo wdra?anie nowych... wi?cej ?
Bezp?atne szkolenie online: Projektowanie w NX do druku 3D z ?ywic fotopolimerowych
25 maj 2020
CadXpert oraz GM System zapraszaj? na ostatnie szkolenie online z cyklu "Projektowanie w NX do druku 3D". Webinarium odb?dzie si? 27 maja o godz. 11 i b?dzie po?wi?cone zagadnieniom... wi?cej ?
Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE Lab korzystaz symulacji przep?ywu cz?stek podczas kichania do projektowania ?rodków ochrony indywidualnej
28 kwiecień 2020
Dassault Systèmes wykorzystuje naukow? symulacj? przep?ywu cz?stek podczas kichania w celu wsparcia projektów dotycz?cych ?rodków ochrony indywidualnej (ang. PPE) realizowanych przez spo?eczno??... wi?cej ?
Design for Environment (DfE), czyli projektowanie z my?l? o ?rodowisku
09 kwiecień 2020
W dobie ogólno?wiatowego trendu wzrastaj?cej troski o bezpieczeństwo pracy i ochron? ?rodowiska Bosch nie tylko za nim pod??a, ale i formu?uje wizj? na przysz?o??. Wizj?, w realizacji której ma... wi?cej ?
Siemens udost?pni? platform? druku 3D dla wsparcia walki z koronawirusem
06 kwiecień 2020
Reaguj?c na aktualne potrzeby zwi?zane z pandemi? COVID-19, Siemens udost?pni? swój portal Additive Manufacturing Network (AMN) oraz firmowe drukarki 3D, aby przyspieszy? projektowanie i produkcj?... wi?cej ?
Dassault Systèmes otwiera nowe horyzonty: 3DEXPERIENCE – od przedmiotów do ?ycia
21 luty 2020
Firma Dassault Systèmes og?osi?a strategi? na kolejne lata, ukierunkowan? na zmian? metod leczenia oraz popraw? jako?ci ?ycia dzi?ki wykorzystaniu cyfrowych kopii bli?niaczych cia?a ludzkiego.... wi?cej ?
Dassault Systèmes wprowadza nowe oferty w ramach 3DEXPERIENCE WORKS, które wnosz? dodatkow? warto?? do procesu tworzenia
18 luty 2020
Firma Dassault Systèmes przedstawi?a nowe oferty handlowe w ramach 3DEXPERIENCE WORKS, które zapewniaj? u?ytkownikom SOLIDWORKS po??czony, zintegrowany i zautomatyzowany sposób usprawnienia ich... wi?cej ?
Dassault Systèmes i Xometry nawi?zuj? partnerstwo, które umo?liwi natychmiastow? produkcj? cz??ci w??rodowisku projektowym
13 luty 2020
Dassault Systèmes i Xometry og?osi?y wspó?prac?, maj?c? na celu zapewnienie klientom p?ynnego, zintegrowanego sposobu produkcji cz??ci, który przyspiesza prace nad produktami od fazy koncepcji... wi?cej ?
Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE World 2020: ??czymy innowatorów, aby kszta?towa? ?wiat projektowania
12 luty 2020
Firma Dassault Systèmes poinformowa?a, ?e podczas 3DEXPERIENCE World 2020, odbywaj?cego si? w dniach 9-12 lutego w Music City Center w Nashville, Tennessee, 6 tys. projektantów, in?ynierów,... wi?cej ?
W Warszawie odby?a si? kolejna edycja mi?dzynarodowych targów markowych produktów z prowincji Zhejiang
07 luty 2020
Zainteresowanie artyku?ami pochodz?cymi z Chin nieustannie ro?nie. Dowodem tego jest trzecia edycja targów Zhejiang International Trade Exhibition Poland 2020, które odby?y si? w hali numer 3.... wi?cej ?

TOP Temat

Siemens Digital Industries Software og?asza nowe rozwi?zanie do rejestrowania projektów w 2D. Nowe narz?dzie NX? Sketch rewolucjonizuje proces szkicowania w CAD, stanowi?cy istotn? cz??? procesu...


TOP Produkt

Projektowanie systemu dozoru bywa k?opotliwe — du?a liczba zmiennych i wysokie oczekiwania klienta sprawiaj?, ?e planowanie projektu czasem wydaje si? trudniejsze od samej realizacji. Aby u?atwi? ten...


WYR??NIONE FIRMY


Ciekawe wdro?enie

Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej (UBC) niedaleko Vancouver przyci?ga studentów z trzech powodów: to zalesiony pó?wysep, na którym znajduje si? kampus, miejsce uczelni w rankingu 40 najlepszych...Kalendarz wydarzeń

Fabryka Roku 2020
2020-12-09- 2020-12-09
Miejsce: Warszawa
Konferencja DESIGNTECH 2021
2021-03-04- 2021-03-04
Miejsce: Wroc?aw
Konferencja i Wystawa SMART AUTO 2021
2021-05-27- 2021-05-27
Miejsce: Wroc?aw
Konferencja i Wystawa BATTERY POWER 2021
2021-05-27- 2021-05-27
Miejsce: Wroc?aw

wi?cej wydarzeń


O nas   |   Reklama   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Polecane strony   |   RSS   |   Partnerzy   |   
Copyright ? 2003-2020 Trade Media International
zobacz nasze pozosta?e strony
Trade Media InternationalIn?ynieria & Utrzymanie RuchuControl Engineering PolskaMSI PolskaInteligentny BudynekDesign News PolskaAlmanach Produkcji w Polsce