C?ng ty c? ph?n ki?n trúc & ??u t? x?y d?ng GoodHope

Tr? s? v?n phòng: T?ng 8,Tòa nhà Licogi 13,S? 164,???ng Khu?t Duy Ti?n,Thanh Xu?n,Hà N?i

S? ?i?n tho?i: 024 66 86 42 86 * Fax : 024 37 732 060

Email: Acihome@gmail.com

V?n phòng: TP.H? Chí Minh: Tòa nhà rosana, 60 Nguy?n ?ình Chi?u, P.?akao, Q1, TPHCM

S? ?i?n tho?i: 028 22 202 022

C?ng trình m?i
Thi?t k? n?i th?t
Thi?t k? bi?t th?
Thi?t k? khách s?n
C?ng trình khác