Ωρ?ριο Λειτουργ?α?

        :

        成年女人免费毛片视频成年女人免费毛片视频

        成年女人免费毛片视频(Ιο?νιο? - Α?γουστο?)

         Δευτ?ρα & Τετ?ρτη

        8:00 - 17:00

        Τρ?τη, Π?μπτη
        & Παρασκευ?

        8:00 - 14:30

        Σ?ββατοΚΛΕΙΣΤΑ

         

        Θα μα? βρε?τε...

        Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α?Βιβλιοθ?κη & Κ?ντρο Πληροφ?ρηση?
        Εγνατ?α? 156
        Τ.Κ. 54636
        Τηλ: (2310)891751-2
        Fax: (2310)857794


        Μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μα? με την Φ?ρμα Επικοινων?α?.

        Πρ?σφατε? Επ.Δημοσιε?σει? Παν.Μακ.

        • Ευδοξο?
        • Open Source software at the Library
        • Τηλεμ?θεια
        • Ενοποιημ?νη Αναζ?τηση στι? Πηγ?? τη? Βιβλιοθ?κη?
        • Heal-Link Logo
        • Οδηγ?? Ανοιχτ?? Πρ?σβαση?
        • Συλογικ?? κατ?λογο?
        ΚΛΕΙΣΙΜΟ   X

         

        ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΟΝΟ!

        Μ?νο για την περ?πτωση των εγγεγραμμ?νων Εξωτερικ?ν Χρηστ?ν, επιτρ?πεται η ε?σοδ?? του? στον χ?ρο τη? Βιβλιοθ?κη? για χρ?ση ηλεκτρονικ?ν β?σεων με τι? εξ?? προ?ποθ?σει?:

         

        • Κλε?σιμο προγραμματισμ?νου ραντεβο? κατ? προτεραι?τητα μ?σω ειδικ?? εφαρμογ??. Απ? τη λ?στα των ηλεκτρονικ?ν αιτ?σεων επιλ?ξτε την Α?τηση για Προγραμματισμ?νο Ραντεβο?.
        • Ε?σοδο? ?ω? τεσσ?ρων (4) εξωτερικ?ν χρηστ?ν ταυτ?χρονα
        • Παραμον? του? στο χ?ρο ?ω? δ?ο (2) ?ρε?
        • Υποχρεωτικ? χρ?ση μ?σκα? και απολ?μανση χερι?ν κατ? την ε?σοδο στην Βιβλιοθ?κη
        • Αποκλειστικ? χρ?ση δικο? του? φορητο? υπολογιστ? (laptop)

         

        Οι παραπ?νω οδηγ?ε? ?χουν ισχ? μ?χρι το τ?λο? του ακαδημα?κο? ?του? 2019/20 ? την ανακο?νωση νε?τερων οδηγι?ν απ? το Υπουργε?ο Παιδε?α? και Θρησκευμ?των.