CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM ?e?ení
奇米第四手机在线观看 Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop

奇米第四手机在线观看

CAD Studio je nejvìt?ím dodavatelem CAD/CAM produktù Autodesk na èeském a slovenském trhu. Na?e strojírenská ?e?ení jsou postavena na nástrojích Autodesk a na propojení PDM a ERP systémù. Poskytujeme rovnì? CAD ?kolení, konzultace, zakázkov? v?voj CAD nadstaveb a ?irokou ?kálu dal?ích CAD slu?eb.

奇米第四手机在线观看

CAD Studio je dodavatelem CAD/BIM ?e?ení Autodesk pro stavební projekci a architektonické navrhování. Od jednoduch?ch 2D CAD aplikací a TZB nástrojù, p?es 3D CAD pro in?en?rské stavby, vizualizaèní software, a? po v?konné BIM aplikace umo?òující t?movou spolupráci, kompletní návrh a anal?zu datového modelu budovy i její pozdìj?í správu.

奇米第四手机在线观看

Na?e GIS a CAFM ?e?ení pro správu majetku, ?ízení a plánování jsou postavena na produktech a technologiích firmy Autodesk. ?e?ení pro intranet, internet, správu dokumentù, databázové a mobilní aplikace stavíme na osvìdèen?ch technologiích firmy Microsoft a Oracle.

Média a Design

?e?ení Autodesk pro multimédia, filmové efekty, TV reklamu, tvorbu poèítaèov?ch her a VR. Systémy pokroèilého 3D designu, vizualizací a virtuálních prototypù, zejména pro automobilov? prùmysl.
Promo akce, slevy, zv?hodnìní
do 24.1.2020Novoroèní sleva a? 40% na CAD/CAM/BIM
do 21.3.2020CAD/BIM produkty ?ady LT ji? od 360?/rok
do 31.3.2020Sleva 10 % na 3leté subscription
do 6.5.2020Zv?hodnìn? p?echod z Maintenance na Subscription
P?ehled GoCeny P?EHLED PROMO CEN
Seminá?e, webiná?e, ?kolení a v?stavy
21.1.2020 Brno: BIM v rukou investora
22.1.2020 ?.Budìjovice: Autodesk Revit/ Revit LT 2020 - ...
23.1.2020 Brno: Infraworks - základní ?kolení
27.1.2020 Brno: Autodesk Inventor 2020 (3 dny) - ?kolení pro ...
P?ehled Akce Webiná?e Webiná?e

Dle oboru: CAD ? MFG ? AEC ? MM ? GIS ? HW RSS kanál
Události a novinky(archiv)
14.1.2020
CAD

FLASH PROMO: U?et?ete a? 40 % na CAD software Autodesk

U?et?ete a? 40 % na Va?em novém návrhovém software - platí jen do 24.1.!Vá? nov? CAD, CAM èi BIM software Autodesk si nyní mù?ete po?ídit levnìji v rámci akce "FLASH PROMO: U?et?ete a? 40 % na CAD software". Bìhem této krátké, 11denní slevové akce mù?ete zakoupit zv?hodnìné subscription licence oblíben?ch CAD, CAM a BIM aplikací Autodesk - ...
8.1.2020
MFG

Autodesk EAGLE je nyní souèástí Fusion 360

Pokraèuje fúzování CAD/CAM nástrojù na platformì Fusion 360. Po zmìnì licencování FeatureCAM (viz) je ode dne?ka souèástí Fusion 360 i aplikace Autodesk EAGLE pro návrh elektronick?ch obvodù a desek plo?n?ch spojù (PCB). Autodesk Fusion 360 tak nyní pokr?vá nejen oblasti CAD/CAM, vizualizací, generativního navrhování, pokroèil?ch simulací (CAE), ...
7.1.2020
MFG

Zmìna licencování produktu Autodesk FeatureCAM

Od dne?ního dne dochází ke zmìnì ve zpùsobu licencování CAM produktu FeatureCAM. Spoleènost Autodesk se dlouhodobì sna?í zjednodu?ovat licenèní politiku. Z tohoto dùvodu dochází podobnì jako v p?ípadì stì?ejních programù spoleènosti, ke zjednodu?ení licencování i v p?ípadì FeatureCAMu.Novì je mo?né Autodesk FeatureCAM zakoupit pouze v jedné ...
2.1.2020
CAD

CAD Studio nyní pùsobí i v Ma?arsku

Po loòsk?ch dvou akvizicích z oblasti CAM pokraèujeme i v novém roce v roz?i?ování pùsobnosti CAD Studia. Na?e mezinárodní aktivity nyní posilujeme p?evzetím byznysu firmy Varinex, nejvìt?ího ma?arského Gold partnera Autodesku a dodavatele CAD, BIM a GIS ?e?ení.Spoleènost CAD Studio se stává 100% vlastníkem spoleènosti ?Varinex ? CAD Studio?, ...
23.12.2019
CAD

Kdo vyhrál chytré hodinky Garmin?

V polovinì listopadu jsme na na?em CAD eShopu vyhlásili akci se slosováním o chytré hodinky Garmin Vivoactive 4. V?ichni, kdo do 20. prosince na CAD eShopu objednali novou licenci nebo prodlou?ení licence libovolného softwaru, zúèastnili se slosování sv?ch objednávek.Toto slosování probìhlo dnes a jeho vítìzem se stává panVladimír K. z ...
CAD Studio s.r.o.

奇米第四手机在线观看Firma CAD Studio s.r.o. je autorizovan? dealer Autodesk (ji? 25x po sobì ocenìna jako nejvìt?í dealer Autodesku v ?R a SR: 1994-2019), Autodesk Partner, Autodesk Training Center a Autodesk Developers více ne? 29let?mi zku?enostmi a t?mem 120 specialistù. Proè nakupovat právì u firmy CAD Studio?

奇米第四手机在线观看奇米第四手机在线观看 dodává kompletní ?e?ení - software, hardware, ?kolení, slu?by - pro CAD/CAM, BIM, GIS/FM, PDMa multimédia, zalo?ená na technologiích firmy Autodesk (digitální prototypy, BIM, AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360, 3ds Max, Vault, Plant, Simulation, cloud...) aaplikaèní nadstavby pro konkrétní profese (i vlastní v?voj).

Kontakt

PRAHA - Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, tel: 910 970 111
BRNO - Sochorova 23, 616 00 Brno, tel: 910 970 111
OSTRAVA - Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, tel: 910 970 111
?.BUD?JOVICE - Pra?ská t?. 16, 370 04 ?eské Budìjovice, tel: 910 970 111
PARDUBICE - Rokycanova 2730, 530 02 Pardubice, tel: 910 970 111
PLZE? - Teslova 3, 301 00 Plzeò, tel: 910 970 111
SLOVENSKO (Bratislava + ?ilina + Ko?ice) - tel. +421 2 6381 3628
MA?ARSKO (Budape??: Varinex-CAD Studio) - tel. +36 1 273 3400


Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2020 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana soukromí